Cilat janë kërkesat për tërheqjen e pajisjeve mjekësore?

Prodhuesit e pajisjeve mjekësore do të krijojnë dhe përmirësojnë sistemin e tërheqjes së pajisjeve mjekësore në përputhje me masat administrative për tërheqjen e pajisjeve mjekësore (Trial Implementation) të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe të zbatuara më 1 korrik 2011 (Urdhër nr. 82 i Ministrisë së Shëndetësisë) , të mbledhë informacione përkatëse për sigurinë e pajisjeve mjekësore dhe të hetojë dhe vlerësojë pajisjet mjekësore që mund të kenë defekte, Të rikujtojë në kohë pajisjet mjekësore me defekt.Ndërmarrjet dhe përdoruesit e biznesit të pajisjeve mjekësore do të ndihmojnë prodhuesit e pajisjeve mjekësore që të përmbushin detyrimet e tyre të tërheqjes, të përcjellin dhe të kthejnë në kohë informacionin e tërheqjes së pajisjeve mjekësore në përputhje me kërkesat e planit të tërheqjes, dhe të kontrollojnë dhe rikuperojnë pajisjet mjekësore me defekt.Nëse një ndërmarrje ose përdorues i tregtimit të pajisjeve mjekësore zbulon ndonjë defekt në pajisjen mjekësore që operon ose përdor, ajo duhet të pezullojë menjëherë shitjen ose përdorimin e pajisjes mjekësore, të njoftojë menjëherë prodhuesin ose furnizuesin e pajisjeve mjekësore dhe të raportojë në departamentin lokal rregullator të barnave. të provincës, rajonit autonom ose komunës drejtpërdrejt nën pushtetin qendror;Nëse përdoruesi është një institucion mjekësor, ai duhet të raportojë edhe në departamentin administrativ shëndetësor të provincës, rajonit autonom ose bashkisë direkt nën pushtetin qendror ku ndodhet.


Koha e postimit: Dhjetor-10-2021