Senagat bilimleri

 • Rentgen enjamynyň esasy teoriýasy

  Adaty rentgen enjamy esasan konsoldan, ýokary woltly generatordan, kelleden, stoldan we dürli mehaniki enjamlardan durýar.Kellä rentgen turbasy goýulýar.Volokary woltly generator we kiçi rentgen enjamynyň kellesi bir ýere jemlenendir, oňa ýyldyrym üçin birleşdirilen kelle diýilýär ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamy näme?

  Lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmak, lukmançylyk enjamlaryny öndürijileriň duýduryş, gözden geçirmek, abatlamak, gaýtadan bellik etmek, görkezmeleri üýtgetmek we gowulandyrmak, programma üpjünçiligini kämilleşdirmek, çalyşmak, dikeltmek, ýok etmek we beýleki usullar bilen kemçilikleri ýok etmek üçin alyp barýan işlerine degişlidir ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamlaryny yzyna gaýtarmagyň klassifikasiýasy näme?

  Lukmançylyk enjamlaryny yzyna gaýtarmak, esasan, lukmançylyk enjamlarynyň kemçilikleriniň agyrlygyna görä toparlara bölünýär Birinji synpy ýatlamak, lukmançylyk enjamynyň ulanylmagy saglyga uly zyýan ýetirip biler ýa-da sebäp bolup biler.Ikinji gezek ýatlamak, lukmançylyk enjamynyň ulanylmagy saglyga wagtlaýyn ýa-da tersine zyýan ýetirip biler ýa-da sebäp bolup biler.Üç ...
  Koprak oka
 • Global esasy tekiz panel detektorlarynyň iň soňky ösüşi

  Canon ýakynda iýul aýynda Kaliforniýanyň Anaheim şäherindäki ahrada üç sany detektor çykardy.Ceňil cxdi-710c simsiz sanly detektor we cxdi-810c simsiz sanly detektor, dizaýnda we işleýşinde köp üýtgeşikliklere eýe, şol sanda has köp filet, örtükli gyralar we gaýtadan işlemek üçin oturdylan çukurlar ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmak üçin (synag synaglary üçin) administratiw çäreleriň mazmuny näme?

  Lukmançylyk enjamlaryny yzyna gaýtarmak, lukmançylyk enjamlaryny öndürijileriň duýduryş, gözden geçirmek, abatlamak, gaýtadan bellik etmek, görkezmeleri üýtgetmek we gowulandyrmak, programma üpjünçiligini kämilleşdirmek, çalyşmak, dikeltmek, ýok etmek we beýleki usullar bilen kesgitlenen amallara laýyklykda kemçilikleri ýok etmek üçin alyp barşyna degişlidir ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamy yzyna çagyryş borçnamasyny ýerine ýetirmese, nähili jeza berler?

  Lukmançylyk enjamyny öndüriji lukmançylyk enjamynda kemçilik tapsa we lukmançylyk enjamyny yzyna çagyryp bilmese ýa-da yzyna gaýtarmasa, lukmançylyk enjamyny yzyna çagyrmak we yzyna gaýtaryljak lukmançylyk enjamynyň bahasyndan üç esse jerime tölemeli;Çynlakaý netijeler dörese, regi ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmagyň talaplary nämeler?

  Lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler, saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan çykarylan we 2011-nji ýylyň 1-nji iýulynda (Saglygy goraýyş ministrliginiň 82-nji buýrugy) lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmak (synag synaglary) administratiw çärelerine laýyklykda lukmançylyk enjamlaryny yzyna gaýtarmak ulgamyny döreder we kämilleşdirer. , ýygna ...
  Koprak oka
 • 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda iri lukmançylyk enjamlaryny işjeň yzyna çagyrmak barada bildiriş

  "Philips" (China) Investment Co., Ltd., öndürilen önümler sebäpli, Philips (China) Investment Co önümçilik prosesinde TEE barlagynyň nädogry programmirlemegi sebäpli az mukdarda s7-3t we s8-3t kesgitländigini habar berdi. Göçme reňkli ultrases barlagy ulgamyny döretdi.
  Koprak oka
 • “Siemens Medical” satuwdan soň Günorta Koreýada agyr jerime salyndy

  Şu ýylyň ýanwar aýynda Koreýa Adalatly Söwda Komissiýasy “Siemens” -iň bazaryň öňdebaryjy ornundan hyýanatçylykly peýdalanandygyny we satuwdan soňky hyzmatda we Koreýa hassahanalarynda CT we MR şekillendiriş enjamlaryna hyzmat etmekde adalatsyz iş alyp barýandygyny kesgitledi.Siemens administratiw kazyýet işini açmagy meýilleşdirýär ...
  Koprak oka
 • Käbir adamlar Dr bazary 10 milliard edip biler diýýärler, muňa ynanýarsyňyzmy?

  Dinamiki Dr önüm çyzgysy Şimadzu tarapyndan 2009-njy ýylda işe girizilen ilkinji dinamiki Dr-dan häzirki esasy önüm öndürijilerine dinamiki Dr önümlerini satuwa çykardy.Lukmançylyk enjamlary sergisinde seýrek dinamiki Dr önümleri sergisinden dinamiki Dr-a çenli sergide meşhur bolýar we hatda ...
  Koprak oka
 • Dünýäde rentgen tekiz panel detektorynyň soňky ösüşi

  Canon ýakynda iýul aýynda Kaliforniýanyň Anaheim şäherindäki ahrada üç sany detektor çykardy.Göçme cxdi-710c simsiz sanly detektor we cxdi-810c simsiz sanly detektor dizaýnda we işleýşinde köp üýtgeşikliklere eýe, şol sanda has tegelek burçlar, tegelek gyralar ...
  Koprak oka
 • Philips ýürek-damar şekillendiriş enjamynda tapylan programma üpjünçiliginiň gowşaklygy

  Howpsuzlyk gullugynyň cve-2018-14787 hasabatyna görä, bu artykmaçlyk meselesidir.Philips-iň ýürek-damar (iscv) önümlerinde (iscv wersiýasy 2. X ýa-da has irki we Xcelera 4.1 ýa-da has irki wersiýa) “kämilleşdiriş hukugy bolan hüjümçiler (tassyklanan ulanyjylary goşmak bilen) ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2