Văn hóa

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ hình ảnh hàng đầu trên toàn cầu.

Sứ mệnh

Phấn đấu củng cố ngành sản xuất thiết bị của thế giới và cải thiện trải nghiệm của con người.

giá trị

Mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, tạo ra giá trị thoải mái cho cổ đông;giúp người lao động nhận thức rõ giá trị của mình, mang lại giá trị gia tăng cho xã hội.

Chiến lược

Phục vụ ngành công nghiệp sản xuất tiên tiến của thế giới với những đổi mới công nghệ độc lập.