Lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmagyň talaplary nämeler?

Lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler, saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan çykarylan we 2011-nji ýylyň 1-nji iýulynda (Saglygy goraýyş ministrliginiň 82-nji buýrugy) lukmançylyk enjamlaryny yzyna çagyrmak (synag synaglary) administratiw çärelerine laýyklykda lukmançylyk enjamlaryny yzyna gaýtarmak ulgamyny döreder we kämilleşdirer. , lukmançylyk enjamlarynyň howpsuzlygy barada degişli maglumatlary ýygnaň we kemçilikleri bolup biljek lukmançylyk enjamlaryny derňäň we baha beriň, kemçilikli lukmançylyk enjamlaryny wagtynda ýatlaň.Lukmançylyk enjamlarynyň kärhanalary we ulanyjylary lukmançylyk enjamlaryny öndürijilere yzyna çagyryş borçnamalaryny ýerine ýetirmäge, yzyna çagyryş meýilnamasynyň talaplaryna laýyklykda lukmançylyk enjamlarynyň yzyna çagyryş maglumatlaryny wagtynda ibermäge we kemçilikli lukmançylyk enjamlaryna gözegçilik we dikeltmäge kömek eder.Lukmançylyk enjamlaryny söwda kärhanasy ýa-da ulanyjy işleýän ýa-da ulanýan lukmançylyk enjamynda haýsydyr bir kemçilik tapsa, derrew lukmançylyk enjamynyň satylmagyny ýa-da ulanylmagyny togtadýar, derrew lukmançylyk enjamlaryny öndürijä ýa-da üpjün edijä habar berýär we ýerli derman gözegçilik bölümine hasabat berýär. welaýat, awtonom sebit ýa-da gönüden-göni merkezi hökümetiň gözegçiligi astyndaky häkimlik;Ulanyjy lukmançylyk edarasy bolsa, welaýatyň, awtonom sebitiň ýa-da gönüden-göni ýerleşýän merkezi hökümetiň gözegçiligindäki häkimlige hasabat berer.


Iş wagty: 10-2021-nji dekabry